DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA OSTROROGA W OSTROROGU

Szkoła Podstawowa im. Jana Ostroroga w Ostrorogu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych:

spostrorog.pl

Data publikacji strony internetowej: 06.07.2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.03.2024

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Niniejsza strona jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status jest zgodny ze specyfikacją Web Content Accessibility Guideliness (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA+. W odniesieniu
do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019, skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Utilitia, (https://validator.utilitia.pl/), z którego wynika, że strona internetowa www.spostrorog.pl spełnia wymagania w skali 7,7/10.

Deklaracje sporządzono dnia: 26.03.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej im. Jana Ostroroga w Ostrorogu.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Maria Pospieszna, e-mail: dyrektor@spostrorog.pl lub kontakt do sekretariatu szkoły: sekretariat@spostrorog.pl telefon: 61 29 16 772.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJA NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Jana Ostroroga, prowadzą do niego schody, brak podjazdu dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem szkoły znajdują się dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind. W budynku hali znajduje się toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brakuje oznaczeń w alfabecie brajla i oznaczeń kontrastowych. Przy wejściu do budynku szkoły, od strony hali sportowo-widowiskowej znajduje się podjazd dla osób jeżdżących na wózku inwalidzkim.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego:

http://www.spostrorog.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BEC019520EF2Z/Raport_dostepnosc.pdf