O SZKOLE

Z  ustnych przekazów najstarszych mieszkańców wiadomo, że szkoła powszechna w Ostrorogu istniała już w II połowie XIX wieku. Znajdowała się ona w budynku prywatnym przy rynku. Szkolna kronika z kolei informuje, że wzrastająca liczba dzieci spowodowała, iż ówczesne władze postanowiły wybudować nowy budynek szkolny przy ulicy Wronieckiej. Prace przy tej inwestycji rozpoczęto jesienią 1897 roku, a ukończono w sierpniu roku następnego. Szkoła, jak na ówczesne czasy i możliwości miasta, była imponująca – składała się z trzech dużych izb lekcyjnych oraz korytarza. Językiem wykładowym był język zaborcy – niemiecki. Opór przeciw germanizacji zaskutkował tym, że 3 grudnia 1906 roku w naszym mieście wybuchł  strajk, a wzięło w nim udział 54 uczniów.

 

Odzyskanie niepodległości, lata międzywojenne

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku, zmobilizowało mieszkańców naszego miasta do szybkiego odbudowania szkoły polskiej. W maju 1919 roku pierwszym dyrektorem ostrorogskiej placówki edukacyjnej został Józef Jesionek. Szkoła wówczas była czteroklasowa. Od września 1931 kierownictwo nad oświatą objął Witold Leszner. Z jego inicjatywy rozpoczęto starania o rozbudowę istniejącego już budynku szkolnego. Było to niezbędne do podniesienia stopnia organizacyjnego szkoły do siedmioklasowej oraz po to, aby absolwenci mogli kontynuować naukę na tzw.  kursach oświaty pozaszkolnej. Władze przychyliły się do tej argumentacji i w październiku 1934 roku nowy budynek został oddany do użytku. Tym samym, gmina mogła szczycić się szkołą najwyżej zorganizowaną, nie ustępującą pod względem struktury placówkom w Szamotułach czy  Poznaniu. Niestety, wybuch II Wojny Światowej przerwał dobrą passę ostrorgskiej oświaty i zniweczył cały dorobek społeczności lokalnej.

 

Lata powojenne

W  styczniu 1945 roku Ostroróg został wyzwolony. Zaledwie miesiąc później reaktywowano szkołę powszechną. Nad jej poprawnym funkcjonowaniem czuwał ówczesny kierownik, Witold Leszner, wraz z tymczasowym gronem nauczycielskim. Organizacja pracy w powojennej placówce była niezwykle trudna. Mimo to, położono szczególny nacisk na szybką realizację materiału edukacyjnego. Aby polepszyć sytuację  szkoły, w której brakowało wszystkiego – od sprzętów i pomocy naukowych począwszy, a na podręcznikach skończywszy,  zajęto się organizowaniem zbiórek pieniężnych i rzeczowych. Utworzono patronat nad sierotami wojennymi, zajęto się dożywianiem dzieci, organizowano kursy dokształcające dla dorosłych. W roku 1950 nastąpiła zmiana na stanowisku kierowniczym. Nowym dyrektorem został Władysław Szymański.

 

Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte

Reforma szkolna, zapoczątkowana ustawą sejmową z 15 VII 1961, wprowadziła 8-klasową szkołę podstawową. W Ostrorogu z każdym rokiem wzrastała liczba uczniów i szkoła zaczęła borykać się z trudnościami lokalowymi. Dopiero wiosną 1965 roku rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego przy ulicy Jana Ostroroga. ,,Tysiąclatka” została oddana do użytku rok później. 1 lutego 1970 na kierownika szkoły powołano Szczepana Nowakowskiego. Rok szkolny 1970/1971 rozpoczęło 371 uczniów. Grono pedagogiczne składało się wówczas z 15 nauczycieli. Przy szkole prężnie  działały  drużyna  harcerska, kółka  zainteresowań i chór. We wrześniu 1973 roku, w wyniku reformy, ostrorogska placówka rozpoczęła swą działalność jako Zbiorcza Szkoła Gminna. Jej dyrektorem został Zygmunt Francuzik, a zastępcą Szczepan Nowakowski.  Do Ostroroga uczęszczali starsi uczniowie z Bielejewa, Binina, Dobrojewa, Nosalewa, Oporowa i Wierzchocina. Młodsi nadal uczyli się w filiach – w Bininie, Dobrojewie i Wielonku. Skład kadry powiększył się do 27 osób. Podporządkowaną, ale samodzielną, ośmioklasową szkołą, pozostała ta, znajdująca się w Szczepankowie. Zmieniono system wychowawczy. Podzielono uczniów na grupy wiekowe: I-III, IV-V, VI-VIII. W roku 1976 nastąpiły zmiany kadrowe – dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej został Szczepan Nowakowski, jego zastępcą Edmund Łodyga. Szkoła liczyła kilkanaście oddziałów, do których uczęszczało blisko 400 uczniów. 

 

Lata osiemdziesiąte

We wrześniu 1983 roku punkty filialne w Dobrojewie i Bininie stały się jednostkami samodzielnymi. Szkoła do swojej dyspozycji otrzymała autokar, który dowoził uczniów mieszkających w wioskach. Wraz z 1 września 1984 roku zlikwidowane zostało stanowisko gminnego dyrektora szkół. Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Ostrorogu pozostał  Szczepan Nowakowski, a na zastępcę powołano Edmunda Łodygę.

 

Lata dziewięćdziesiąte

W czerwcu 1991 odbył się konkurs na stanowisko dyrektora, a wygrał go Ludwik Błajet. W tym czasie energicznie działały szkolne organizacje. Wiele nagród zdobył zespół wokalny. Kontynuowano edukację filmową i teatralną, organizowano wycieczki, odbywały się uroczystości, apele, spotkania, dyskoteki, kuligi. Uczniowie z powodzeniem brali udział w sprawdzających wiedzę konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Działalność prowadzili sklepik uczniowski. Z okazji świąt Bożego Narodzenia organizowano szkolną loterię. Rozpoczęto też  trwającą do dziś przygodę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy oraz zainicjowano nowy konkurs – Milion w Rozumie. W marcu 1993 powstała pierwsza w naszej gminie pracownia komputerowa, która mieściła się w budynku Urzędu przy ul. Wronieckiej. W ramach doposażenia stanowisk pracy zakupiono komputer i kserokopiarkę.

Lata dziewięćdziesiąte to także czas budowy nowego budynku szkolnego. Przekazywanie  obiektu odbywało się etapami. Parter oddano 14 czerwca 1999 roku. Naukę rozpoczęli tam najmłodsi uczniowie. Już po dwóch latach, 3 maja 2001, nastąpiło przecięcie wstęgi z okazji otwarcia pierwszego piętra. Symboliczny klucz do budynku odebrała ówczesna dyrektorka – Teresa Pazderska.

 

Szkoła w XXI wieku

Kolejne zmiany organizacyjne nastąpiły w roku 2001, kiedy to zgodnie z duchem reformy ostrorogską placówkę oświatową podzielono na szkołę podstawową i gimnazjum. Dyrektorem podstawówki pozostała Teresa Pazderska, a  gimnazjum Jan Stromczyński. Dwa lata później organ prowadzący zadecydował o połączeniu jednostek. Tym samym, powstał Zespół Szkół w Ostrorogu. W wyniku przeprowadzonego konkursu dyrektorem został Bogdan Lutomski. Za jego kadencji, rozpoczęto starania skomputeryzowania sal lekcyjnych. W wyniku podjętych inicjatyw dwie sale informatyczne otrzymały komputery wraz z oprogramowaniem. Utworzono też Multimedialne Centrum Informacji Bibliotecznej, a nauczyciele odebrali laptopy, dzięki którym mogli urozmaicać przeprowadzane zajęcia. W tym czasie powstała szkolna gazetka pt. ,,Skarb miesiąca”. Umieszczano w niej relacje ze szkolnych uroczystości, wycieczek, wywiady z nauczycielami i uczniami. Dla ułatwienia przepływu informacji utworzono radiowęzeł. Położono także nową nawierzchnię przed i między budynkami szkolnymi i ustawiono nowe ogrodzenie.

We wrześniu 2007 dyrektorem Zespołu Szkół w Ostrorogu została Beata Nowakowska. W celu poprawienia lokalnej bazy sportowej, staraniem władz samorządowych,  rozpoczęto budowę hali sportowo – widowiskowej. W marcu 2008 roku nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod jej budowę. Obiekt został oddany do użytku w czerwcu 2009 roku. Dzięki wnioskowi złożonemu przez dyrekcję, udało się pozyskać pieniądze z unijnego programu operacyjnego ,,Kapitał Ludzki”. Szkolny projekt  ,,Akademia wiary w siebie – ja też potrafię”  został zainaugurowany 4 października 2008 roku. Udział w nim miał znacząco wpłynąć na wyrównanie szans wśród uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji. W grudniu 2010 roku zainaugurowano drugi projekt finansowany ze struktur europejskich – ,,W drodze na Uniwersytet”. Udział w tym przedsięwzięciu trwał półtora roku. W ramach projektu utworzono zespoły dydaktyczno-wychowawcze, kółka wsparcia i  zainteresowań, fakultety, pogotowia chemiczne, fizyczne i przyrodnicze.

Rok szkolny 2017/2018 przyniósł  kolejne zmiany. W wyniku konkursu dyrektorem Zespołu Szkół w Ostrorogu został Maciej Polanowski. W szkole podstawowej został wprowadzony innowacyjny projekt Indywidualni.pl, który pozwolił dostosować dedykowane metody pracy i wymagania do określonych możliwości każdego ucznia. Przystąpiono też do realizacji programów Aktywna Tablica i Narodowy Projekt Rozwoju Czytelnictwa. Dzięki temu, nauczyciele zyskali do dyspozycji bogate wyposażenie multimedialne a w bibliotece pojawiło się wiele nowych książek i czasopism. Zaczęła funkcjonować także nowa strona internetowa a aktualności z życia szkoły trafiły do mediów społecznościowych. Uczniowie w ramach kolejnego projektu Cambridge English Panfriends rozpoczęli anglojęzyczną korespondencję ze swoimi rówieśnikami z 16 krajów. Zainaugurowano też cykliczną debatę o nazwie Międzygminne Forum Szkół Podstawowych, która okazała się doskonałą okazją do spotkania oraz dyskusji dla środowisk edukacyjnych, samorządowych i społecznych. Przez dwa lata na bieżąco przeprowadzano też inwestycje w szkolnych obiektach i ich otoczeniu. Wykonano m.in. kompleksowy remont świetlicy szkolnej, odnowienie całego poziomu parteru dużego budynku, wyposażenie gabinetu pierwszej pomocy i renowację kilku sal lekcyjnych. W szkole pojawiły się tzw. poidełka, dzięki którym zapewniono bezpłatny dostęp do wody pitnej wszystkim uczniom. Zapoczątkowano też piękną, coroczną tradycję dla przyszłych absolwentów, którzy przed ukończeniem szkoły z inicjatywy Rady Rodziców odwiedzają Sejm RP, Muzeum Powstania Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście i Stadion Narodowy w Warszawie.

W lutym 2019 Rada Miejska podjęła uchwałę o rozwiązaniu Zespołu Szkół w Ostrorogu. Od lipca bieżącego roku na terenie naszej gminy funkcjonują dwie niezależne jednostki oświatowe – Szkoła Podstawowa im. Jana Ostroroga w Ostrorogu, którą kieruje nadal Maciej Polanowski i Przedszkole ,,Miś Uszatek”.

26 października 2019 zorganizowano zjazd absolwentów z okazji 100-lecia istnienia polskiej Szkoły Podstawowej w Ostrorogu. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, pozwoliło przypomnieć i podsumować dotychczasową działalność oświatową w gminie i na stałe wpisało się w historię szkoły.